Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63).
Tryb rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków regulują przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r., poz. 46).
Zgodnie z par. 5 wyżej wymienionego rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.

Skargi powinny zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego
  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania)
  • dokładny opis zdarzenia

Jednocześnie zgodnie z par. 8 ust. 1 ww. rozporządzenia „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.

Organ właściwy do załatwienia skargi/wniosku powinien załatwić skargę/wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca (art. 237 par. 1 i 244 par. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Powyższy termin liczy się od daty wpływu skargi/wniosku do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
W przypadku niemożności załatwienia skargi w powyższym terminie, w myśl art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ prowadzący postępowanie skargowe zobowiązany jest do powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.