Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO - Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim.

Kontakt:

ul. Żwirki i Wigury 2, 72-400 Kamień Pomorski

tel. 91-38-25-505, 91-38-25-512, 91-38-25-511

w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30

faks numer 91-38-25-504

Komendant Powiatowy Policji w Kamieniu Pomorskim wyznaczył Administratora bezpieczeństwa informacji.

Adres mailowy: iod.kpp.kamien@sc.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej przez Pa­nią/Pana skargi/wniosku.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o Policji (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) lub Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz rozporządzenia Rady Mi­nis­trów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie or­ganizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz. 46).

Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Kamieniu Pomorskim nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obo­wią­zującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Pre­ze­sa Urzędu Ochrony Danych Oso­bowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe roz­pat­rzenie wniesionej przez Panią/Pana skargi/wniosku.